master thesis com show my homework ormiston horizon resume writing services toronto reviews dissertation poster lands end buying essay do my homework for me for free how to write a personal essay for graduate school buy college application essay john hopkins oxford public library online live homework help admissions statement


A szeretet tesz bennünket szentté

 A Szentatya június 20-án a VI. Pál aulában tartotta meg a szerdai általános kihallgatást. Folytatva a Szentírás imádságai elemzésének szentelt katekézis-sorozatát, ezúttal Pál apostol Efezusi levelének híres kezdő sorait magyarázta.

„Kegyelem és békesség nektek Atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól! Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki a mennyeiek között Krisztusban minden lelki áldással megáldott minket. Mert őbenne választott ki bennünket a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által – akarata és tetszése szerint – fogadott gyermekeivé legyünk, hogy magasztaljuk felséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában jóságosan megajándékozott minket. Őbenne nyertük el a megváltást a vére árán, és bűneink bocsánatát bőséges kegyelme folytán, amelyet végtelen bölcsességében és megértésében gazdagon árasztott ránk. Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az őbenne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint Főben, újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. Igen, mi is őbenne nyertük el az örökséget annak végzéséből, aki mindent szabad elhatározása szerint tesz” (Ef 1,1–11).
A pápa utalt arra, hogy imádságaink gyakran kérőimádságok, amelyekben önmagunk és társaink számára kérünk valamit az Istentől. Az Úr imádsága, a Miatyánk is kérő imádság, melyben Jézus megtisztítja szívünket és így kéréseinket is. A kérések mellett azonban hálaadással és dicsőítéssel is fordulunk Isten felé, köszönetet mondva a teremtésért, az Úr jóságáért. Pál apostol leveleiben nemcsak kérőimádságokat találunk, hanem dicsőítő és áldó imádságokat is, mint amilyen az idézett páli áldó imádság.
A Népek Apostola áldja az Úr Jézus Atyját, mert Fiában tudtul adta „akaratának titkát”. A köznyelv a titok, a müszterion-misterium görög–latin szavaknak tulajdonítja azt, amit mi nem tudunk megismerni. A hívő emberek számára a misztérium ezzel szemben sokkal inkább Isten titokzatos akaratát, szeretetének tervét jelenti, melyet Fiában nyilatkoztatott ki teljességgel. Megnyilvánult Isten titka: az, hogy Isten kezdettől fogva szeret minket – mondta katekézisében XVI. Benedek.
A szentpáli himnusz áldja, dicsőíti, magasztalja Jézus Krisztus Atyját; és megnevezi az áldás okait. Mindenekelőtt azért kell áldani az Atyát, mert Jézus Krisztus „őbenne választott ki bennünket a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte a szeretetben”. A szeretet tesz bennünket szentté és feddhetetlenné. Isten örök terve ez a szentségre hívás; megelőzi a teremtést is – fogalmazott a Szentatya. Hozzátette: Isten mindenkit, férfiakat és nőket egyaránt meghívott a szentségre. Aranyszájú Szent János tanítása szerint: „Isten szentté tett minket, nekünk pedig meg kell maradnunk ebben a szentségben”.
Tanítása második részében Benedek pápa az efezusi levél himnuszának „gyermekké fogadás” gondolatát elemezte: „Jézus Krisztus által – akarata és tetszése szerint – az Atya fogadott gyermekeivé leszünk”. Ez valójában „beletestesülés” a Fiúba – fogalmazott a Szentatya. Pál hangsúlyozza ezen örökbefogadás ingyenességét, hiszen nem a saját jóságunk miatt választott ki erre Isten, hanem mert saját jósága árad ki ránk.  „Bonum est diffusivum sui”, a jóság önmaga szétárasztása – idézte XVI. Benedek a régi felfogást. Isten jósága teremt, hogy közölje jóságát a teremtettel.
Az áldó imádság közepén Pál megvilágítja, miként valósul meg Isten örök üdvözítő terve: „Őbenne nyertük el a megváltást a vére árán, és bűneink bocsánatát bőséges kegyelme folytán”. Krisztus keresztáldozata az egyetlen és megismételhetetlen esemény, amely által nemcsak szóban, hanem konkrét cselekedetben mutatta meg irántunk való szeretetét az Atya. Ezáltal belép a történelembe, emberré teszi magát, hogy érezze, mit jelent e teremtett világban élni; és így elfogadja a szenvedés útját, mégpedig a halálig. Ilyen konkrét az Isten szeretete, mely nemcsak létezésünkben vesz részt, hanem szenvedésünkben és halálunkban is. Istennek e feltárt szeretete megváltoztatja a világot: „elnyerjük a megváltást és bűneink bocsánatát” – emelte ki katekézisében a pápa.
A páli áldó imádság említést tesz a Szentlélekről, mely kiáradt a szívünkbe: „Benne kaptuk meg mi is a megígért Szentlélek pecsétjét, miután hallottuk az igazságról szóló tanítást, üdvösségünk evangéliumát, és hittünk benne. Ő a foglaló örökségünkre, arra, hogy teljesen megváltva az övéi legyünk az Isten fölségének dicsőségére” (Ef1,13–14).
A megváltás még nem fejeződött be; a megváltás útján haladunk annak teljessége felé. E beteljesedés kezese, garantálója a Szentlélek, hogy Isten elvezet bennünket üdvözítő tervének teljességére. Fogadjuk el tehát, hogy az üdvösség útja a mi utunk is, mert Isten azt akarja, hogy a szabad teremtmények szabadon mondjanak igent a Fiában meghozott üdvösségükre – tanította a Szentatya.
A páli vízió a Szentháromság személyei titkának szemléléséhez vezetett el bennünket. Az Atya örök terve kiválaszt és meghív, Fia vére árán megnyitja nekünk az utat a beteljesüléshez; a Szentlélek annak foglalójaként árad ránk. Most, a nyári időszakban különösen fontos, hogy imádságainkban szemléljük Isten csodálatos tervét, a teremtett világ nagyszerűségében fedezzük fel Istennek az arcát.
Katekézise végén Benedek pápa felhívással fordult a világhoz a Nigériából érkező drámai események kapcsán: „Mélységes aggodalommal követem a Nigériából érkező híreket, ahol folytatódnak a merényletek, főként a keresztények ellen. Miközben felajánlom az imádságomat az áldozatokért és a szenvedőkért, felhívással fordulok az erőszak felelőseihez, hogy azonnal szűnjön meg megannyi ártatlan ember vérontása. Kérem Nigéria minden társadalmi rétegének teljes közreműködését annak érdekében, hogy ne folytatódjék a bosszú útja, hanem a polgárok mindannyian működjenek közre egy békés és kiengesztelődött társadalom építésében, melyben teljesen tiszteletben tartják a hit szabad megvallásának jogát.”
XVI. Benedek a kihallgatás végén külön köszöntötte a magyar zarándokokat is: „Nagy szeretettel köszöntöm a magyar híveket, különösen is azokat, akik Úrkútról és Szentgálról érkeztek. A nyári vakáció idején fedezzétek fel újra a természet és az emberi alkotások szépségeit, s általuk jussatok el Isten szemléléséig. Szívesen adom rátok apostoli áldásomat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!”
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír